Pályázat Óvodavezető munkakőr betöltésére

Balotaszállás Községi Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege Teljes munkaidő.A vezetői megbízás időtartama A vezetői megbízás határozott időre, 2017.augusztus 1-től, 2022.július 31-ig szól.

A munkavégzés helye Bács-Kiskun megye, 6412 Balotaszállás, Balassi Bálint utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és végrehajtási rendeleteire, az egyéb ágazati jogszabályokban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL törvényben és ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra.

Illetmény és juttatások Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Óvodapedagógusi szakképzettség,
 • Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és szakmai gyakorlat hiteles igazolása
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program
 • A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések
 • A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, igazoló okiratok másolatai azzal, hogy legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, sokszorosításához valamint a pályázat tartalmának az elbírálásában és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról
 • Pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén tárgyalja

A munkakör betölthetőségének időpontja A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszta István polgármester nyújt, a 77/442-098 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balotaszállás Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 329/2017/B , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
 • Személyesen: Huszta István polgármester, Bács-Kiskun megye, 6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben foglalt pályázati eljárást követően, az eljárásban résztvevők véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Balotaszállás Községi Önkormányzat honlapja (balotaszallas.hu) – 2017. április 10.
 • Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján – 2017. április 10. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani “Pályázat a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására” tárgy megjelöléssel 3 példányban papíron és egy példányban elektronikusan.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balotaszallas.hu honlapon szerezhet.

Nyomtatás