GYERMEKEK JELENTKEZÉSE A BALOTASZÁLLÁSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁBA

Az Nkt. rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. [Nkt. 8. § (2) bekezdés]

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az óvodás korú gyermekek jelentkezése a balotaszállási napköziotthonos óvodába a következő időpontokban történik:

2018. április 24-én (kedden) 8-15 óráig
2018. április 25-én (szerdán) 8- 15 óráig

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik
legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
2018. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)
is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

A nevelési év 2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig tart.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy
– integrált óvodai nevelés – sajátos nevelési igényű gyermekek számára – az alapító okirat szerint óvodánkban folyik a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján

A jelentkezéskor be kell mutatni:

– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
– a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
– a gyermek TAJ kártyáját,
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát),
– nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya) regisztrációs igazolást

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

A Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda felvételi körzete: Balotaszállás Község közigazgatási területe.

Balotaszállás, 2018. március 20.