Pályázat Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda Intézményvezető munkakör betöltésére.

Balotaszállás Községi Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 1-től, 2023. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6412 Balotaszállás, Balassi Bálint utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és végrehajtási rendeleteire, az egyéb ágazati jogszabályokban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL törvényben és ezek végrehajtási rendeleteiben foglaltakra.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Óvodapedagógusi szakképzettség,
 • Óvodapedagógusi munkakörben eltöltött – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, és szakmai gyakorlat hiteles igazolása
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program
 • A gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzelések
 • A szakirányú végzettséget és szakképzettséget, igazoló okiratok másolatai azzal, hogy legalább a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll köznevelési intézményben végezhető

tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

 • A pályázó írásos nyilatkozatát arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, sokszorosításához valamint a pályázat tartalmának az elbírálásában és a döntéshozatalban érintettek számára való hozzáférhetőségéhez hozzájárul
 • Nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról
 • Pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén tárgyalja

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszta István polgármester nyújt, a 77/442-098 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balotaszállás Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bal/537/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
 • Személyesen: Huszta István polgármester, Bács-Kiskun megye, 6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben foglalt pályázati eljárást követően, az eljárásban résztvevők véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Balotaszállás Községi Önkormányzat honlapja – 2018. április 3.
 • Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján – 2018. április 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani “Pályázat a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására” tárgy megjelöléssel 2 példányban papíron és egy példányban elektronikusan.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balotaszallas.hu honlapon szerezhet.