Beiratkozás a Balotaszállási Napköziotthonos Óvodába a 2024-2025. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2023. szeptember 1-től) legalább napi négy órás óvodai nevelésre kötelezett.

A szülő – 2024. április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv – Kiskunhalasi Járási Hivatal – felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló, óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján szabálysértést követ el!

Az óvodai beíratás időpontja:

  1. április 23. (kedd) – 2023. április 24. (szerda) 8-16 óráig

Óvodaköteles gyermekek, akik 2024. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket.

Azok a szülők, akiknek gyermeke 2024. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét,

(2,5 évesek) és szeretnék beíratni az óvodába, kérjük jelezzék szándékukat 2024. április 24-ig.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi igazolványa
  • a gyermek T AJ kártyáj a
  • a szülő (gondviselő) személyi azonosító igazolványa
  • a gyermek és a szülő(k)/törvényes képviselő(k) lakcímkártyája,
  • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevére kiállított szakértő vélemény
  • nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat.

A felvételi döntésről minden szülőt értesítünk.

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda, 6412 Balotaszállás, Balassi Bálint u. 29.

Kérdéseik esetén az ovoda@balotaszallas.hu e-mail címen, vagy a +36-30/359-3366
telefonszámon a vezető (Dr. Pappné Szekeres Klára) elérhető.