Gazdálkodási adatok – Önkormányzat

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról –a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

Az Önkormányzat elemi költségvetése és zárszámadása innen letölthető: njt.hu

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2017. évi adatok

Balotaszállás Községi Önkormányzat
23,5 fő 42.501 E Ft

Balotaszállási Közös Önk. Hivatal
13,48 fő 42.892 E Ft

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda
16 fő 40.764 E Ft

Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
1,75 fő 3.998 E Ft

2018. évi adatok

Balotaszállás Községi Önkormányzat
24,46 fő
44.075 E Ft

Balotaszállási Közös Önk. Hivatal
13,42 fő
52.988 E Ft

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda
15,95 fő
45.197 E Ft

Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
1,75 fő
5.318 E Ft

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

Önkormányzat által nyújtott támogatás 2018. évben:
Balotaszállási Polgárőr Egyesület (6412 Balotaszállás, Balassi Bálint u. 10.) részére, a Polgárőr Egyesület működési költségeinek (gépkocsi üzemeltetés támogatása, bűnmegelőzés, lakossági tájékoztatás biztosítása, polgárőrség arculatának megjelenítése) fedezetére, 150.000,- Ft összegben.

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

2014

Szerződés megnevezése

Vállalkozási szerződés
Szerződés tárgya:
Napelemes rendszer telepítése Balotaszállás településen KEOP-2014-4.10.0/N
Felek:
upStream Energetikai és Informatikai Tanácsadó Kft.
Értéke:

14.558.900,- FT+ÁFA
Ideje:
2014.08.13.-2015.06.08.

2015

2016

2017

2018

Szerződés megnevezése
Vállalkozási szerződés
Szerződés tárgya:
Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00017
Felek:
KER-EX Kft.
Értéke:

52.343.390,- FT+ÁFA
Ideje:
2018.05.22-2018.09.30.

Szerződés megnevezése
Vállalkozási szerződés
Szerződés tárgya:
Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00017
Felek:
KER-EX Kft.
Értéke:

52.655.320.- Ft+ÁFA
Ideje:
2018.05.22-2018.09.30.

Szerződés megnevezése
Vállalkozási szerződés
Szerződés tárgya:
Balotaszállás, Ady Endre utcai ivóvízhálózat bővítés, vasút alatti átvezetéssel a Megrendelő által biztosított engedélyes tervdokumentáció szerint.
Felek:
Probart Kft.
Értéke:

8.059.444,- Ft +ÁFA
Ideje:
2018.07.10 – 2019.04.30.

2019

Szerződés megnevezése
Vállalkozási szerződés
Szerződés tárgya:
Óvodafejlesztés Balotaszálláson KER-EX Kft.
Felek:
KER-EX Kft.
Értéke:
7.380.924,- FT+ÁFA
Ideje:
2019.03.29 – 2019.05.03.

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések


7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések a Pályázatok menüben találhatók.

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési terv:
2017. évi közbeszerzési terv elérhető innen
2018. évi közbeszerzési terv elérhető innen
2019. évi közbeszerzési terv elérhető innen

Statisztikai összegzés:
2017. évi statisztikai összegzés elérhető innen

További közbeszerzési dokumentumok a Pályázatok menüben találhatók.