Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok – ROMA

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

– Alaptörvény

– A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

– Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

– Balotaszállási Községi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

 1. Az országos illetékességű szervek, valamint a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun

 1. A helyi önkormányzatok önként vállalt feladatai

 1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

6.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alapte-vékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Adat hiányában nincs ilyen nyilvántartásunk.

 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 1. A testületi szerv döntési előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A Képviselő-testület döntései előkészítésének rendjét, a testületi szerv döntéseiben való állampolgári

közreműködés módját, a döntéshozatal eljárási szabályait, és látogathatósági szabályait a Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata ide kattintva érhető el.

A Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei ide kattintva érhető el.

 1. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Képviselő-testületi ülések előterjesztései ide kattintva érhető el.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények


 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Magyar Államkincstár 2017. évi ellenőrzés megállapításai:

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság a szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálatot végzett a Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál a 2017. évi beszámolóra vonatkozóan. Az ellenőrzés célja az volt az elvégzett vizsgálatok alapján a Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában, megállapítást nyerjen az éves beszámoló megbízható-e, valós összképet mutat-e és jelentős hibát nem tartalmaz-e.

A Nemzetiségi Önkormányzatot 2014. október 27. napján alapították. A Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában tapasztalt, megfelelő szaktudással rendelkező ügyintézők látják el a munkakörükhöz tartozó feladatokat.

Az ellenőrzés során feltártakat összefoglalóan értékelve megállapítható, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatnál a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, a belső szabályozás részben volt megfelelő. A közbenső megállapítások és javaslatok megállapításaiban feltárt hiányosságokat a 15-2/2018. iktatószámú levél szerinti intézkedésekkel részben javították.

A kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vállalása során a gazdálkodási jogkörök és hatáskörök gyakorlása a jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően történt.

A könyvvezetés megfelel a jogszabályi előírásoknak, az adatszolgáltatásokban szerepeltetett adatokat analitikus nyilvántartással és bizonylatokkal alátámasztották.

A könyvviteli és nyilvántartási számlákat év közben a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint alkalmazták, a javításokat, helyesbítéseket szabályszerűen végezték, a havi, negyedéves és éves

könyvviteli zárlattal kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeknek eleget tettek. Az adatszolgáltatásokat az előírt határidőre teljesítették.

Az ellenőrzés során feltárt, javítható hibákat nagy részben kijavították. Azon hiányosságokra vonatkozóan, amelyek javítása még folyamatban van, megbízási szerződést kötött a Nemzetiségi Önkormányzat.

A Nemzetiségi Önkormányzat a vizsgálat során folyamatosan együttműködött az Igazgatósággal, a feladatokat több esetben határidő előtt, mindig pontosan teljesítették, annak ellenére is, hogy az ellenőrzés jelentős többletmunkát okozott számukra, különösen a beszámoló készítés és a mintavételezés időszakában.

A kiválasztott mintákkal kapcsolatos dokumentumokat határidőben, postai úton küldték meg, azoknál a mintáknál, ahol további dokumentumok ellenőrzésére volt szükség, a helyszíni ellenőrzés során győződtünk meg azok meglétéről. A helyszíni ellenőrzésre felkészültek, így az gyorsan és problémamentesen zajlott le.

Az ellenőrzés megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy az ellenőrzött Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a mérlegjelentés, költségvetési jelentés, eredménykimutatás és a maradványkimutatás jelentős hibát nem tartalmaz.

A vizsgálat tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat éves beszámolója megbízható, valós összképet nyújt.

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatal rendjének szabályzata elérhető innen.

 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 1. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 1. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Az Önkormányzatnak különös és egyedi közzétételi listája nincs.