Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Az Önkormányzat megnevezése: Balotaszállás Községi Önkormányzat

Hivatala : Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely : 6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26.
Postacím : 6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26.
Központi telefonszám : +36 77 /442-098
Faxszám : +36 77 / 542-000
Központi elektronikus levélcím : 
A honlap URL-je : https://www.balotaszallas.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége : +36 77 / 442-098
Az ügyfélfogadás rendje :

Hétfő 8,00- 12,00 12,30- 16,00
Kedd 8,00- 12,00 12,30- 16,00
Szerda 8,00- 12,00 12,30- 16,00
Csütörtök 8,00- 12,00 12,30- 16,00
Péntek 8,00- 12,00

Járási ügysegéd ügyfélfogadási rendje :

Hétfő 8,30- 11,00

Elérhetőségek :

Huszta István
polgármester
elérhető : telefon: 77 / 442-098/112
email: polgarmester@balotaszallas.hu

Kristóf Andrea
jegyző
elérhető : telefon: 77 / 442-098/113
email: jegyzo@balotaszallas.hu

TITKÁRSÁG- ANYAKÖNYV
Lajkóné Módra Marianna
igazgatási ügyintéző
elérhető : telefon: 77 / 442-098/111
email: igazgatas@balotaszallas.hu

PÉNZÜGY
Bozár Sándor László
gazdasági vezető
elérhető : telefon: 77 / 442-098/119
email: gazdalkodas@balotaszallas.hu

Hajdúné Török Nóra
pénzügyi ügyintéző
elérhető : telefon: 77 / 442-098/119
email: penzugy@balotaszallas.hu

Matyasovszki László
munkaügyi ügyintéző
elérhető : telefon: 77 / 442-098/114
email: munkaugy@balotaszallas.hu

IGAZGATÁS-SZOCIÁLIS ÜGYEK

Csáki Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző
elérhető : telefon 77 / 442-098/115
email: kfto.igazgatas@gmail.com

ADÓ
Malatinszki Edit
igazgatási ügyintéző
elérhető :telefon 77 / 442-098/116
email: ado@balotaszallas.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Huszta István
polgármester
elérhető : telefon: 77 / 442-098/112
email: polgarmester@balotaszallas.hu

Kristóf Andrea
jegyző
elérhető : telefon: 77 / 442-098/113
email: jegyzo@balotaszallas.hu

TITKÁRSÁG- ANYAKÖNYV

Lajkóné Módra Marianna
igazgatási ügyintéző
elérhető : telefon: 77 / 442-098/111
email: igazgatas@balotaszallas.hu

PÉNZÜGY

Bozár Sándor László
gazdasági vezető
elérhető : telefon: 77 / 442-098/119
email: gazdalkodas@balotaszallas.hu

Hajdúné Török Nóra
pénzügyi ügyintéző
elérhető : telefon: 77 / 442-098/119
email: penzugy@balotaszallas.hu

Matyasovszki László
munkaügyi ügyintéző
elérhető : telefon: 77 / 442-098/114
email: munkaugy@balotaszallas.hu

IGAZGATÁS-SZOCIÁLIS ÜGYEK

Csáki Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző
elérhető : telefon 77 / 442-098/115
email: kfto.igazgatas@gmail.com

ADÓ

Malatinszki Edit
igazgatási ügyintéző
elérhető :telefon 77 / 442-098/116
email: ado@balotaszallas.hu

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Polgármester: Huszta István Tel: 77/442-098/112
Jegyző: Kristóf Andrea Tel: 77/442-098/113

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető(k) és neve

(nincs ilyen személy)

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Képviselő-testület létszáma: 7 fő
A Képviselő-testület tagjai:
Huszta István polgármester
Mester János alpolgármester
Eszenszki Lajos képviselő
Földesné Jaksa Gabriella képviselő
Lajkó Károly képviselő
Temesvári István képviselő
Vincze Béla képviselő

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda
6412 Balotaszállás, Balassi B. u. 29.
Tel: 77/442-089
Email: ovoda@balotaszallas.hu
Honlap: –
Konyha és Étkezde
6412 Balotaszállás, Balassi B. u. 31.
Tel: 77/200-121
Email: –
Honlap: –

Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
6412 Balotaszállás, Balassi B. u. 10.
Tel: 77/442-010
Email: szinter@balotaszallas.hu
Honlap:-

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Alföldvíz Zrt.
Víziközmű Szolgáltató Kft.

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Közalapítvány neve:-
székhelye:-
kuratórium tagja:-
Felügyelő Bizottság tagja:-

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye.

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda
6412 Balotaszállás, Balassi B. u. 29.
Tel: 77/442-089
Email: ovoda@balotaszallas.hu
Honlap: –
Alapító Okirata: innen letölthető

Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
6412 Balotaszállás, Balassi B. u. 10.
Tel: 77/442-010
Email: szinter@balotaszallas.hu
Honlap: –
Alapító Okirata: innen letölthető

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

nincs

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal:
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Tel.: (+36) 76/513-713
Fax: (+36) 76/513-703
E-mail: kormanyhivatal@bacs.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

– Alaptörvény
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
– Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ
– Balotaszállási Községi Önkormányzat SZMSZ

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun

3. A helyi önkormányzatok önként vállalt feladatai

A Képviselő-testület önként vállalt feladatként gondoskodik az alábbiakról:

 1. mezőgazdasági tevékenységről,
 2. lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
 3. nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
 4. szociális ösztöndíj,
 5. átmeneti segélyezés,
 6. közfoglalkoztatás,
 7. önkormányzati közművelődési programok támogatása,
 8. állategészségügyi feladatokról,
 9. logopédiai feladatok ellátásáról.

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

– Köztisztasági feladatok (Balotaszállási Községi Önkormányzat)
– Hulladék szállítás ( Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (Vaskút, Kossuth L. u. 90.)

– nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ( Balotaszállás Községi Önkormányzat)
– Ivóvíz (Alföldvíz Zrt.)
– Kéményseprés,(Halas-Thermo Kft.) 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 64  Tel.: 77/423-020
– Temetkezés (Balotaszállás Községi Önkormányzat)

6.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Nyilvántartások:
Működési engedélyek
(210/2009. (IX.29.) Kormány. rendelet

Magánszálláshely nyilvántartás (2009. évi LXXVI. tv)

Telepengedély nyilvántartás (57/2013. (II.27.) Korm.rendelet

Közszolgálati nyilvántartás 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet
Vagyonnyilatkozat (2007. évi CLII.tv.)
Képzési rendszer 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
Szabadság és a munkából történő távollétek

Juttatásokkal kapcsolatos nyilvántartások (2011. évi CXCIX. tv.)

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

nincs

8. A testületi szerv döntési előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A Képviselő-testület döntései előkészítésének rendjét, a testületi szerv döntéseiben való állampolgári

közreműködés módját, a döntéshozatal eljárási szabályait, és látogathatósági szabályait a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata ide kattintva érhető el.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata ide kattintva érhető el.

A Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei ide kattintva érhető el.

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei ide kattintva érhető el.

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

jelenleg nincs

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatal rendjének szabályzata letölthető innen.

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Az Önkormányzatnak és a Hivatalnak különös és egyedi közzétételi listája nincs.

Gazdálkodási adatok

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról –a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

Az Önkormányzat elemi költségvetése és zárszámadása innen letölthető: njt.hu

 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Mellékelve: Gazd_2

 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok.

Nincs.

Önkormányzat által nyújtott támogatás 2016. évben:

Önkormányzat által nyújtott támogatás 2017. évben:

 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

2015

Szerződés megnevezése Sz. tárgya Felek Értéke Ideje
Támogatási szerződés

2016

Szerződés megnevezése Sz. tárgya Felek Értéke Ideje
Támogatási szerződés

2017

Szerződés megnevezése Sz. tárgya I. Felek Értéke Ideje
Vállalkozási szerződés Kivitelezési és tervezési feladatok ellátása, napenergia hasznosítása Első Magyar Biogáz és Szolár Kft. 361.569.000 2014
vállalkozási szerződés Épületenergetikai racionalizálás, Bibo Gimnáziumban, kivitelezési munkák elvégzése Modinvest Kft. 172.559.405 2014
vállalkozási szerződés Napelemes rendszer telepítése Plan-Ex Kft. 31.588.753 2014
vállalkozási szerz. Kiskunhalasi Gyógyfürdő gyógyhellyé nyilvánításának menedzsment munkája Aquaprofit Zrt. 6.350.000 2014.08.14-2015.09.30.
vállalkozási szerz. Csipke Városközpont megújítása DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013.-0001 Modinvest Kft. 318.664.500 2014.06.01.
vállalkozási szerz. Csipke Városközpont megújítása DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0001 Merkbau Kft. 260.725.500 2014.06.01.
támogatás 2014.évi támogatás Halasi Média és Kultúra Kft. 6.000.000 2014.évben
támogatás Nemzeetiségi Önkormányzat Támogatása Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 10.000.000 2014 évben
támogatás 2014. évi támogatás Halastermál Kft. 33.031.000 2014 évben
vállalkozási szerz. KEOP-5.50/A/12-2013-0004 épületenergetikai pályázat a Bibó I. Gimnáziumban Equinox Consulting Kft. 6.487.160 2014.évben
támogatás Római Katolikus Főplébánia templom épületének felújítása Római Katolikus Főplébánia 5.000.000 2014.08.06.
támogatás Működéssel kapcsolatos támogatás Halasi Média és Kultúra Kft. 45.457.000 2014.évben
támogatás Működési célú támogatás Halasi Csipke Közalapítvány 23.000.000 2014.02.25.
 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
DAOP-5.2.1/C-2008-0007 Balotaszállás Község szennyvízkezelésének megoldása Szennyvíztisztító telep létrehozása 81.102.000 Ft
IKSZT kialakítása, működtetése 6.356.01.01. IKSZT kialakítása és működtetése Balotaszálláson IKSZT kialakítása, működtetése, eszközbeszerzés 17.692.598 Ft
Sportlétesítmények kialakítása, korszerűsítése EMVA 6.463.02.01. Helyi sportpályák kiszolgáló létesítményeinek bővítése A projekt keretében a település belterületén található sportpályához tartozó kiszolgáló létesítmény bővítésére került sor 3.845.743 Ft
EMVA 6.353.1.01 Fedett Piac létesítése Balotaszálláson  Fedett piac létesítése 11.431.278 Ft
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0038 Napelemes rendszer telepítése Balotaszálláson Napelemes rendszer telepítése az általános iskola, a községi könyvtár és közösségi színtér, valamint a szennyvíztisztító telep épületén. 20.466.741 Ft
 1. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési tervek:
2016. évi közbeszerzési terv elérhető innen
2017. évi közbeszerzési terv elérhető innen

Statisztikai összegzés:
2016. évi statisztikai összegzés elérhető innen
2017. évi statisztikai összegzés elérhető innen