Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról –a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

Az Önkormányzat elemi költségvetése és zárszámadása innen letölthető: njt.hu

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Mellékelve: Gazd_2

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok.

Nincs.

Önkormányzat által nyújtott támogatás 2016. évben:

Önkormányzat által nyújtott támogatás 2017. évben:

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

2015

Szerződés megnevezése Sz. tárgya Felek Értéke Ideje
Támogatási szerződés

2016

Szerződés megnevezése Sz. tárgya Felek Értéke Ideje
Támogatási szerződés

2017

Szerződés megnevezése Sz. tárgya I. Felek Értéke Ideje
Vállalkozási szerződés Kivitelezési és tervezési feladatok ellátása, napenergia hasznosítása Első Magyar Biogáz és Szolár Kft. 361.569.000 2014
vállalkozási szerződés Épületenergetikai racionalizálás, Bibo Gimnáziumban, kivitelezési munkák elvégzése Modinvest Kft. 172.559.405 2014
vállalkozási szerződés Napelemes rendszer telepítése Plan-Ex Kft. 31.588.753 2014
vállalkozási szerz. Kiskunhalasi Gyógyfürdő gyógyhellyé nyilvánításának menedzsment munkája Aquaprofit Zrt. 6.350.000 2014.08.14-2015.09.30.
vállalkozási szerz. Csipke Városközpont megújítása DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013.-0001 Modinvest Kft. 318.664.500 2014.06.01.
vállalkozási szerz. Csipke Városközpont megújítása DAOP-5.1.2/A-09-2f-2013-0001 Merkbau Kft. 260.725.500 2014.06.01.
támogatás 2014.évi támogatás Halasi Média és Kultúra Kft. 6.000.000 2014.évben
támogatás Nemzeetiségi Önkormányzat Támogatása Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 10.000.000 2014 évben
támogatás 2014. évi támogatás Halastermál Kft. 33.031.000 2014 évben
vállalkozási szerz. KEOP-5.50/A/12-2013-0004 épületenergetikai pályázat a Bibó I. Gimnáziumban Equinox Consulting Kft. 6.487.160 2014.évben
támogatás Római Katolikus Főplébánia templom épületének felújítása Római Katolikus Főplébánia 5.000.000 2014.08.06.
támogatás Működéssel kapcsolatos támogatás Halasi Média és Kultúra Kft. 45.457.000 2014.évben
támogatás Működési célú támogatás Halasi Csipke Közalapítvány 23.000.000 2014.02.25.

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

DAOP-5.2.1/C-2008-0007 Balotaszállás Község szennyvízkezelésének megoldása Szennyvíztisztító telep létrehozása 81.102.000 Ft
IKSZT kialakítása, működtetése 6.356.01.01. IKSZT kialakítása és működtetése Balotaszálláson IKSZT kialakítása, működtetése, eszközbeszerzés 17.692.598 Ft
Sportlétesítmények kialakítása, korszerűsítése EMVA 6.463.02.01. Helyi sportpályák kiszolgáló létesítményeinek bővítése A projekt keretében a település belterületén található sportpályához tartozó kiszolgáló létesítmény bővítésére került sor 3.845.743 Ft
EMVA 6.353.1.01 Fedett Piac létesítése Balotaszálláson Fedett piac létesítése 11.431.278 Ft
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0038 Napelemes rendszer telepítése Balotaszálláson Napelemes rendszer telepítése az általános iskola, a községi könyvtár és közösségi színtér, valamint a szennyvíztisztító telep épületén. 20.466.741 Ft

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési tervek:
2016. évi közbeszerzési terv elérhető innen
2017. évi közbeszerzési terv elérhető innen

Statisztikai összegzés:
2016. évi statisztikai összegzés elérhető innen
2017. évi statisztikai összegzés elérhető innen