Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

– Alaptörvény
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
– Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ
– Balotaszállási Községi Önkormányzat SZMSZ

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun

3. A helyi önkormányzatok önként vállalt feladatai

A Képviselő-testület önként vállalt feladatként gondoskodik az alábbiakról:

  1. mezőgazdasági tevékenységről,
  2. lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
  3. nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
  4. szociális ösztöndíj,
  5. átmeneti segélyezés,
  6. közfoglalkoztatás,
  7. önkormányzati közművelődési programok támogatása,
  8. állategészségügyi feladatokról,
  9. logopédiai feladatok ellátásáról.

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

– Köztisztasági feladatok (Balotaszállási Községi Önkormányzat)
– Hulladék szállítás ( Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (Vaskút, Kossuth L. u. 90.)

– nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ( Balotaszállás Községi Önkormányzat)
– Ivóvíz (Alföldvíz Zrt.)
– Kéményseprés,(Halas-Thermo Kft.) 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 64 Tel.: 77/423-020
– Temetkezés (Balotaszállás Községi Önkormányzat)

6.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Nyilvántartások:
Működési engedélyek
(210/2009. (IX.29.) Kormány. rendelet

Magánszálláshely nyilvántartás (2009. évi LXXVI. tv)

Telepengedély nyilvántartás (57/2013. (II.27.) Korm.rendelet

Közszolgálati nyilvántartás 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet
Vagyonnyilatkozat (2007. évi CLII.tv.)
Képzési rendszer 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
Szabadság és a munkából történő távollétek

Juttatásokkal kapcsolatos nyilvántartások (2011. évi CXCIX. tv.)

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

nincs

8. A testületi szerv döntési előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A Képviselő-testület döntései előkészítésének rendjét, a testületi szerv döntéseiben való állampolgári

közreműködés módját, a döntéshozatal eljárási szabályait, és látogathatósági szabályait a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata ide kattintva érhető el.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata ide kattintva érhető el.

A Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei ide kattintva érhető el.

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei ide kattintva érhető el.

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

jelenleg nincs

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatal rendjének szabályzata letölthető innen.

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Az Önkormányzatnak és a Hivatalnak különös és egyedi közzétételi listája nincs.